Khác Biệt Thông Tin Ô Số 3 FORM E

Xử lý điểm khác biệt trên FORM E  tai mục số 3 - Thông tin vận chuyển.

Nội dung Vướng mắc : Thông tin Ô số 3 của FORM E không trùng khớp với chứng từ vận chuyển (Bill of lading ) như tên tàu, số chuyến, ngày tàu chạy....

Để xử lý vướng mắc này Tổng cục hải quan đã văn bản phản hồi số 414/TCHQ-GSQL với nội dung thông tin tại mục số 3 trên FORM E chỉ là thông tin dự kiên ( AS FAR AS KNOW ) do đó sự khác biệt giữa thông tin ô số 3 với chứng từ vận chuyển không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của FORM E .