C/O FROM D Cấp lại và C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ ba phát hành

Vướng mắc về C/O FROM D Cấp lại và Hướng dẫn về khai báo C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ ba phát hành
Hai vấn đề trên được trả lời rõ ràng qua Công văn 4796/TCHQ-GSQL 2020 về vướng mắc C/O ngày 17/7/2020.
Theo đó, về C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ ba phát hành, Điều 22 Phụ lục III và mục 9, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2020/TT-BCT) của Bộ Công Thương quy định cụ thể về trường hợp C/O có hóa đơn bên thứ ba phát hành. Theo đó chỉ yêu cầu tên công ty phát hành hóa đơn, không yêu cầu khai báo tên nước công ty phát hành hóa đơn.
Liên quan đến C/O mẫu D cấp thay thế, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 9 Phụ lục 7 Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư 10/2019/TT-BCT và Thông tư 25/2019/TT-BCT) quy định về việc xử lý những sai sót trên C/O, trong đó hướng dẫn về việc cấp C/O mới thay thế cho C/O có lỗi.
Trên cơ sở kết quả các phiên họp của các nước ASEAN thống nhất về việc trong trường hợp cấp C/O mới thay thế C/O ban đầu bị lỗi, số tham chiếu của C/O gốc phải được đề cập trên C/O cấp mới. Tổng cục Hải quan cho biết, đã ban hành các công văn hướng dẫn cục hải quan địa phương để thực hiện đúng cam kết.
Link công văn :