FORM E 3 BÊN-Giải quyết vướng mắc về Hóa đơn do bên thứ 3 phát hành trên Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E theo thông tư 12/2019/TT-BCT.

Công văn 3577/GSQL/GQ4 ngày 27/09/2019 về vướng mắc C/O mẫu E giải quyết trường hợp doanh nghiệp bị vướng như sau 

A KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CTY VIỆT NAM, A PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN NHƯNG B ĐỨNG TÊN Ô SỐ 1, C/O KHÔNG TÍCH HÓA ĐƠN BÊN THỨ 3, A VÀ B CÙNG CHINA ----- AUTO BÁC C/O, LÝ DO C/O ỦY QUYỀN DO ĐỦ CS XÁC ĐỊNH : NGƯỜI ĐỨNG TÊN Ô SỐ 1 KHÔNG PHẢI NGƯỜI PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN, KHI K THUỘC TRƯỜNG HỢP BÊN THỨ 3.