Sẽ cắt giảm hàng loạt thủ tục, danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành

Cụ thể, tiêu chí cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành như sau:

- Hàng hoá là nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm trung gian, bán thành phẩm nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất thực phẩm căn cứ trên việc đánh giá, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

- Hàng hoá là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà có biện pháp quản lý khác đảm bảo mục đích quản lý nhà nước và có thể thay thế việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.

- Hàng hoá là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà không có tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.

Xem chi tiết Danh mục các sản phẩm, hàng hóa nhóm cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại Phụ lục kèm theo.

Quyết định 2314/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2019.

Link : https://drive.google.com/open?id=17aVnO43VLYY2mLWyDfxpc3QFYYJEC0kK