CƯỚC VẬN CHUYỂN TỪ HỒ CHÍ MINH ĐI EU.

POL POD COUNTRY CARRIER OCEAN FREIGHT
20DC 40DC 40HC
HOCHIMINH GDYNIA POLAND HAPAG LLOYD $850 $1,600 $1,650
HOCHIMINH HAMBURG GERMANY HAPAG LLOYD $800 $1,550 $1,600
HOCHIMINH ROTTERDAM NETHERLAND HAPAG LLOYD $800 $1,550 $1,600
HOCHIMINH VALENCIA SPAIN HAPAG LLOYD $750 $1,350 $1,400
HOCHIMINH ALGECIRAS SPAIN HAPAG LLOYD $750 $1,350 $1,400
HOCHIMINH CONSTANZA ROMANIA HAPAG LLOYD $1,150 $1,500 $1,500
HOCHIMINH VARNA BULGARIA HAPAG LLOYD $1,150 $1,600 $1,600
HOCHIMINH PALERMO ITALY HAPAG LLOYD $850 $1,700 $1,700
HOCHIMINH DAMIETTA   HAPAG LLOYD $1,100 $1,500 $1,500
HOCHIMINH ROTTERDAM NETHERLAND HAPAG LLOYD $600 $1,200 $1,200
HOCHIMINH HAMBURG GERMANY HAPAG LLOYD $600 $1,200 $1,200
HOCHIMINH FOS SUM MER FRANCE HAPAG LLOYD $600 $1,200 $1,200
HOCHIMINH ROTTERDAM NETHERLAND APL $650 $1,250 $1,250
HOCHIMINH HAMBURG GERMANY APL $650 $1,250 $1,250
HOCHIMINH FOS SUM MER FRANCE APL $650 $1,250 $1,250
HOCHIMINH FELIXSTOWE UK APL $750 $1,300 $1,300
HOCHIMINH SOUTHAMPTON UK APL $750 $1,300 $1,350